Wyszukaj:
Urząd Gminy w Bobrowie
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Sołectwa
•  Wykaz Sołtysów
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Wykazy
•  Akcje społeczne
•  Konkursy
•  Spółka Wodna
•  Konsultacje społeczne
•  Interpretacje indywidualne
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Wzory wniosków
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  CAF
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały kadnecja 2006 - 2010
•  Uchwały kadencja 2010 - 2014
•  Uchwały kadencja 2014 - 2018
•  Regulamin urzędu
•  Budżet
•  Strategia rozwoju
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Zarządzenia kadencja 2006 - 2010
•  Zarządzenia kadencja 2010 - 2014
•  Zarządzenia kadencja 2014-2018
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego
•  Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego
•  Wybory Prezydenta RP
•  Wybory Ławników
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP
  PPWOW
•  Konkursy
•  Strategia i Plan Działania
•  Podręcznik PPWOW
•  Lista usługodawców
•  Przydatne linki
•  LOGO Programu
•  Formy aktywności społecznej
  LGD Pojezierze Brodnickie
•  Lokalna Strategia Rozwoju
  LGR Drwęca
•  Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
•  Informacje
  Informacje
•  Praca
•  Ochrona środowiska
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Dotacje
•  Dziennik Ustaw i Monitor Polski
•  Bezpieczeństwo
•  Dla Przedsiębiorców
Pomoc
Statystyki


2265742
od 05 listopada 2007
Prawo lokalne » Zarządzenia kadencja 2010 - 2014 » Zarządzenia organu » 2013 Wersja do druku

Zarządzanie Nr 152/2013 - w sprawie ustalenia zasad najmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nieżywięciu na cele punktu przedszkolnego

 

Or. K. 0050.16.2013

 

Zarządzanie Nr 152/2013

Wójta Gminy Bobrowo

z dnia 8 marca 2013 roku

 

w sprawie ustalenia zasad najmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nieżywięciu na cele punktu przedszkolnego

 

Na postawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Ustala się zasady wynajmowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nieżywięciu prowadzonej przez Gminę Bobrowo.

2. W skład pomieszczeń na cele punktu przedszkolnego wchodzą: sala przedszkolna (72,94 m2), toaleta (11,80 m2), szatnia (20,46 m2), korytarz zewnętrzny – wiatrołap (5,76 m2), pomieszczenie gospodarcze (3,48 m2).

3. Miesięczna stawka czynszu za wynajem pomieszczeń wskazanych w pkt 2 wynosi 2 500,00 zł netto + VAT .

4. W miesięczną stawkę czynszu wliczone zostały koszty przeznaczone na ogrzewanie, zużycie wody, odbiór ścieków, wywóz odpadów komunalnych, zużycie energii elektrycznej, konserwację kotłowni, okresowe przeglądy budynku (kominiarskie, budowlane itd.), remonty i naprawy pomieszczeń wynikające z ich użytkowania, ubezpieczenie budynku.

 

§ 2.

 

1. Wynajem pomieszczeń szkolnych na cele punktu przedszkolnego dokumentuje się pisemną umową, która musi zawierać:

1)      określenie najemcy,

2)      określenie sposobu użytkowania pomieszczenia,

3)      określenie przedmiotu umowy,

4)      określenie praw i obowiązków stron, dni i godzin korzystania z pomieszczeń, miesięcznej wysokości czynszu, okres trwania umowy oraz zasady jej rozwiązania,

5)      terminy płatności oraz sankcje za ich niedotrzymanie,

6)      zakaz użyczenia, podnajmowania lub oddawania w użytkowanie osobom trzecim bez zgody Wójta Gminy Bobrowo,

7)      zobowiązania do informowania Wójta Gminy Bobrowo o ewentualnych zmianach w sposobie użytkowania pomieszczeń pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy,

8)      zobowiązanie najemcy do utrzymywania wynajmowanych pomieszczeń w należytym stanie sanitarnym i technicznym,

9)      zasady odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

2. Przykładowy wzór umowy najmu zawiera załącznik do niniejszego zarządzania.

 

 

§ 3.

Sprawy nieuregulowane oraz odstępstwa od niniejszego zarządzenia wymagają uzyskania zgody Wójta Gminy.

 

§ 4.

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Bobrowo.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 31 sierpnia 2013r.

 

 


Informację wytworzył: Agnieszka Trędowska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Agnieszka Trędowska, Data wprowadzenia: 2013-03-28 07:45:09, Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Trędowska, Data publikacji 2013-03-28 07:47:20, Ostatnia zmiana: 2013-03-28 07:47:23, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 251