Wyszukaj:
Urząd Gminy w Bobrowie
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Sołectwa
•  Wykaz Sołtysów
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Wykazy
•  Akcje społeczne
•  Konkursy
•  Spółka Wodna
•  Konsultacje społeczne
•  Interpretacje indywidualne
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Wzory wniosków
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  CAF
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały kadnecja 2006 - 2010
•  Uchwały kadencja 2010 - 2014
•  Uchwały kadencja 2014 - 2018
•  Regulamin urzędu
•  Budżet
•  Strategia rozwoju
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Zarządzenia kadencja 2006 - 2010
•  Zarządzenia kadencja 2010 - 2014
•  Zarządzenia kadencja 2014-2018
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego
•  Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego
•  Wybory Prezydenta RP
•  Wybory Ławników
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP
  PPWOW
•  Konkursy
•  Strategia i Plan Działania
•  Podręcznik PPWOW
•  Lista usługodawców
•  Przydatne linki
•  LOGO Programu
•  Formy aktywności społecznej
  LGD Pojezierze Brodnickie
•  Lokalna Strategia Rozwoju
  LGR Drwęca
•  Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich
•  Informacje
  Informacje
•  Praca
•  Ochrona środowiska
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Dotacje
•  Dziennik Ustaw i Monitor Polski
•  Bezpieczeństwo
•  Dla Przedsiębiorców
Pomoc
Statystyki


2265740
od 05 listopada 2007
Gmina » Przetargi » Rozstrzygnięte » 2013 Wersja do druku

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo

 

UWAGA II Zmiana treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia - PATRZ załączniki

Zmiana terminu składania ofert do dnia 15 stycznia 2013 r, godz. 10.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu
Gminy Bobrowo

Numer ogłoszenia: 4308 - 2013; data zamieszczenia: 03.01.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowo , 27, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 495-18-24, faks 056 495-18-10.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bobrowo.bip.net.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości z terenu Gminy Bobrowo. A. Ogólna charakterystyka Gminy Bobrowo w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów. 1. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Bobrowo wynosi około 6360. 2. Na terenie Gminy Bobrowo jest ok.2000 nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców, ok. 45 nieruchomości mieszane (tj. nieruchomości zamieszkałe na których jednocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza), ok. 20 podmiotów użyteczności publicznej, około 200 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tym nieruchomości mieszane i działalności jednoosobowe, oraz ok. 70 nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne -sezonowo (domki letniskowe). 3. Powierzchnia gminy - 146,3 km 2 W Gminie Bobrowo w minionych latach zebrano następujące ilości odpadów komunalnych: ROK 2009- ilości podane są w Mg Kod odpadu 150102- opakowania z tworzyw sztucznych- 2,340 Kod odpadu 150107- opakowania ze szkła - 50,500 Kod odpadu 191212,200301- inne opakowania ( w tym zmieszane substancje i przedmioty (zmieszane) odpady komunalne -257,760 Kod odpadu 200136- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne -3,497 RAZEM: 314,097 Rok 2010- ilości podane są w Mg Kod odpadu 150102- opakowania z tworzyw sztucznych- 3,51 Kod odpadu 150107- opakowania ze szkła - 31,56 Kod odpadu 191212,200301- inne opakowania ( w tym zmieszane substancje i przedmioty (zmieszane) odpady komunalne -260,81 RAZEM: 295,88 Rok 2011-ilości podane w Mg Kod odpadu 150102- opakowania z tworzyw sztucznych- 2,68 Kod odpadu 150107- opakowania ze szkła - 33,31 Kod odpadu 191212,200301- inne opakowania ( w tym zmieszane substancje i przedmioty (zmieszane) odpady komunalne -245,90 Kod odpadu 200136- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne -0,69 RAZEM: 282,58 4. Na koniec grudnia 2011 roku zawartych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo miało 1024 właścicieli nieruchomości , w tym firmy, nieruchomości użytku publicznego oraz nieruchomości zamieszkałe sezonowo. B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wymogi dotyczące przekazywania odpadów: a) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak: ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2010 r.,Nr 220. poz. 1447 z późn. zm), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm), ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i 951), ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., nr 152 poz. 897), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495), ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666), ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012r., poz. 145), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009r., nr 104 poz. 868), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów (Dz. U. 2010r., nr 249 poz. 1673), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorowych zestawień danych o odpadach (Dz. U. 2010r., nr 249 poz. 1674), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001r., nr 112 poz. 1206), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z dnia 11 czerwca 2012 r., poz. 645), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2012 r., poz. 630), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2012 r., poz. 676),uchwała nr XXII/215/12 Rady Gminy Bobrowo z 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowo, uchwała nr XXII/219/12 Rady Gminy Bobrowo z 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwała Nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko -Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2012 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2023, uchwała Nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2012 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2023 ( Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2012 r., poz. 2028). b) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, uchwałą Nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2012 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2023, uchwałą Nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2012 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2023. c) Wykonawca zobowiązany będzie do zaoferowania, a na wniosek właściciela nieruchomości dostarczenia i ustawienia na terenie nieruchomości, bez dodatkowej opłaty od właściciela nieruchomości pojemników na odpady na czas realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca dostarczy pojemniki nie później niż do 1 lipca 2013 r. Urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki) zostaną ustawione przez Wykonawcę w miejscach uzgodnionych z właścicielami nieruchomości. d) W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego. Dostarczenie i ustawienie pojemników na teren wskazanych nieruchomości nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Dotyczy to sytuacji zmiany ilości pojemników na danej nieruchomości, bądź nowych nieruchomości jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. e) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą stałe odpady komunalne. f) Jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dodatkowego dostarczenia pojemników na swój koszt. g) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. h) Wykonawca zobowiązany będzie także do zebrania odpadów leżących obok altanek śmietnikowych i pojemników jeśli będzie to wynikiem jego działania. i) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do przygotowania kalendarza z harmonogramami odbioru odpadów oraz do jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości. Wykonawca zobowiązany będzie również do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru. j) Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów. Usługi dodatkowe to odbiór na wniosek właściciela z terenu nieruchomości odpadów budowlanych o których mowa w § 10 pkt. 11 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowo, nieujętych w przedmiocie zamówienia, odpadów problemowych oraz odbioru dodatkowych ilości, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z miejsca wyznaczonego przez właściciela nieruchomości. Usługi dodatkowe obejmują również odbiór odpadów o których mowa w § 2 pkt. 1-13 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowo -poza ustalonym harmonogramem odbioru. Za wywóz tych odpadów zapłaci właściciel nieruchomości, z której odbierane będą odpady. Cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dodatkowych. k) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić w wyznaczonych przez Zamawiającego aptekach pojemniki do selektywnego zbierania przeterminowanych leków. l) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. m) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację - nagranie wykonane kamerą znajdującą się na samochodzie odbierającym odpady z nieruchomości i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. n) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze. o) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji. 2. Instalacja do jakiej mogą trafić odpady: Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bobrowo Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować (odbiór, transport, poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, tj. regionu 2 chełmińsko - wąbrzeskiego co oznacza, że zebrane na terenie Gminy Bobrowo odpady komunalne mogą trafić do jednego ze wskazanych w Planie RIPOK-ów. W przypadku frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku unieszkodliwiana, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 3. Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych odbieranych selektywnie: Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ( kod 200301). Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą do zielonych pojemników ustawionych w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości (altanki śmietnikowe i wyznaczone miejsca na pojemniki). Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 1) W zabudowie jednorodzinnej, w zabudowie wielorodzinnej w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali oraz w pozostałych nieruchomościach ; Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych -co 4 tygodnie 2) W zabudowie wielorodzinnej; Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych -co 2 tygodnie Selektywnie zbierane odpady komunalne - W zabudowie jednorodzinnej ,w zabudowie wielorodzinnej w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali oraz w pozostałych nieruchomościach: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy budynkami odbywać się będzie do pojemników, o jakich mowa w pkt. C.1. opisu przedmiotu zamówienia. Pojemniki do zbiórki odpadów muszą posiadać oznaczenie określające rodzaj odpadu gromadzonego w pojemniku. Częstotliwość odbierania przez Wykonawcę tych odpadów: - pojemnik koloru brązowego - bioodpady, w tym odpady zielone (kod 200108, 200201) - co 4 tygodnie - pojemnik koloru zielonego - szkło (kod 200102) - co 3 miesiące - pojemnik koloru żółtego - tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe (kod 200139, 200140, 150106) - co 3 miesiące - worek lub pojemnik - papier i tektura (kod 200101) - co 3 miesiące - worek - popiół- raz w roku na wiosnę, po sezonie grzewczym. - W zabudowie wielorodzinnej: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej odbywać się będzie do pojemników, o jakich mowa w pkt. C.1 opisu przedmiotu zamówienia. Pojemniki do zbiórki odpadów muszą posiadać oznaczenie określające rodzaj odpadu gromadzonego w pojemniku. Częstotliwość odbierania przez Wykonawcę tych odpadów: - pojemnik koloru brązowego- bioodpady, w tym odpady zielone (kod 200108, 200201) - co 2 tygodnie - pojemnik koloru niebieskiego (kod 200101) - papier i tektura - co 3 miesiące - pojemnik koloru zielonego (kod 200102) - szkło - co 3 miesiące pojemnik koloru żółtego (kod 200139, 200140, 150106) - tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe - co 3 miesiące. - popiół- worek- raz w roku na wiosnę, po sezonie grzewczym. Częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów od właścicieli wszystkich nieruchomości. - przeterminowane leki (kod 200132) -w wyznaczonych aptekach - w godzinach ich pracy. Do zadań Wykonawcy będzie należało odebranie tych odpadów z aptek oraz podstawienie pojemników do zbierania. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników. - baterie (kod 200133) - we wskazanych punktach użyteczności publicznej, gdzie znajdować się będą pojemniki do zbierania odpadów - w godzinach ich pracy. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników. - meble i odpady wielkogabarytowe (kod 200307)- w formie wystawek odbierane będą raz w roku przez przedsiębiorcę odbierającego od właścicieli nieruchomości odpady komunalne, w określonym przez Zamawiającego terminie; 4. Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowo. 5. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: a) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów kwartalnych zawierających informacje o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na nieruchomościach, które obsługuje Wykonawca. Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić i przekazać Zamawiającemu imienny wykaz zmian w ilości i rodzaju pojemników, które nastąpiły w danym kwartale. b) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań kwartalnych o jakich mowa w art. 9 n ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. c) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. d) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu informacji, o jakich mowa w pkt. B.1. lit. m opisu przedmiotu zamówienia. e) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów ( zgodnie z obowiązująca klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Bobrowo. f) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do RIPOK-ów bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów, rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach. C. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów. 1. Urządzenia do gromadzenia odpadów: 1. Wielkości pojemników: Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych mogą być stosowane pojemniki o pojemności: 120 l., 240 l., 360 l., 1100 l. Każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej 1 pojemnik o pojemności minimum 120 l. na zmieszane odpady komunalne. Do zbierania odpadów innych niż zmieszane mogą być stosowane pojemniki o pojemności: 240 l., 1100 l. Każda nieruchomość musi być wyposażona w komplet pojemników do selektywnego zbierania odpadów, a każdy z pojemników musi mieć pojemności minimum 240 l. Wszystkie pojemniki powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną. 2. Oznaczenie pojemników: Pojemniki do zbierania stałych odpadów komunalnych powinny być oznaczone zgodnie z poniższym ; - pojemnik koloru żółtego do zbierania tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań wielomateriałowych z napisem: PLASTIK. - pojemnik koloru niebieskiego do zbierania papieru i tektury z napisem: PAPIER - pojemnik koloru zielonego do zbierania szkła z napisem: SZKŁO - pojemnik koloru brązowego do zbierania bioodpadów, odpadów zielonych z napisem: BIOODPADY - pojemnik koloru zielonego przeznaczony na odpady niesegregowane. 2. Sprzęt techniczny: Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie przy wykorzystaniu minimum sprzętu, o jakim mowa w Rozdziale IX SIWZ. Ponadto zamawiający wymaga, aby każdy pojazd do odbierania odpadów posiadał zamontowaną kamerę, która umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby urządzenia te utrzymane były we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu. Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - Wykonawca zobowiązany będzie posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności. Pojazdy muszą na koniec dnia roboczego być opróżnione z odpadów i być zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.31.00-7, 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca: a) będzie posiadał aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Gminie Bobrowo zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub zezwolenie Wójta Gminy Bobrowo zgodnie z art. 14 ustawy z 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. b) będzie posiadał numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495). c) będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. d) będzie posiadał zezwolenie na zbieranie odpadów oraz transport odpadów zgodnie z art. 28 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków, stosując formułę - spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę bądź usługi polegające na odbiorze selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości o łącznej wartości tych usług nie mniejszej niż 2.000.000,00PLN brutto. W przypadku wykonania usług, których wartość wyrażona jest w innej walucie niż PLN, walutę tę należy przeliczyć na PLN według kursu NBP na dzień opublikowano ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Kurs walut należy ustalać według tabeli kursów średnich walut obcych opublikowanego na stronie www.nbp.pl. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków, stosując formułę - spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Będzie dysponował bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Bobrowo lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo - transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne. Baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w: - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, - pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, - miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, - legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy powinny znajdować się także: - punkt bieżącej konserwacji, - punkt naprawy pojazdów, - miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. b) dysponuje co najmniej: 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. Pojazdy do odbioru odpadów muszą mieć zamontowaną kamerę, która umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości. c) Wykonawca dysponuje pojemnikami do gromadzenia na terenie nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia odpadów zgodnie z poniższym: - pojemniki o pojemności 1100 l do zbierania odpadów zmieszanych minimalnie 23 sztuki, tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych minimalnie 21 sztuk, szkła minimalnie 21 sztuk. - pojemniki o pojemności 240 l do zbierania odpadów zmieszanych minimalnie 115 sztuk, bioodpadów i odpadów zielonych minimalnie 1075 sztuk, tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych minimalnie 2165 sztuk, papieru i tektury minimalnie 15 sztuk, szkła minimalnie 2165 sztuk, - pojemniki o pojemności 120 l do zbierania odpadów zmieszanych minimalnie 2050 sztuki, Pojemniki muszą odpowiadać wymogom, o jakich mowa w pkt. C opisu przedmiotu zamówienia SIWZ. - Popiół oraz papier będą odbierane w workach, które zapewnia właściciel nieruchomości. d) Wykonawca musi posiadać oprogramowanie umożliwiające generowanie sprawozdań zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z aktualnymi licencjami na ww. oprogramowanie. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków, stosując formułę - spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Potwierdzeniem posiadania osob zdolnych do wykonania zamówienia będzie oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków, stosując formułę - spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Potwierdzeniem sytuacji ekonomiczno - finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia będzie oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków, stosując formułę - spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Gminie Bobrowo zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub zezwolenie Wójta Gminy Bobrowo zgodnie z art. 14 ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw. 2. Zaświadczenie o nadaniu numeru rejestrowego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495). 3. Zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z art. 26 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 4. Zezwolenie na zbieranie odpadów oraz transport odpadów zgodnie z art. 28 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 6. Załaczniki do oferty od 1 do 7. Załącznik nr 9 o ile dotyczy. 7. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika należy dołaczyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale bądż jego kopię poswiadczoną notarialnie, z treści którego wynikać bedzie zakres udzielonego umocowania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W zakresie wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany stawki opłaty z tytułu umieszczenia odpadów na składowisku określonej w art. 290 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska - nie więcej niż o 8 % kwoty wynagrodzenia brutto pozostałego do końca realizacji umowy za każde 50 % wzrostu stawki opłaty w stosunku do obowiązującej w dniu zawarcia umowy; b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto pozostałe do końca realizacji umowy - może wzrosnąć o zwiększoną wartość tego podatku ale nie więcej niż o 16 % ; 2. W zakresie zmiany częstotliwości odbioru odpadów, rodzaju i ilości frakcji odbieranych odpadów oraz ilości pojemników odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości w przypadku zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowo.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bobrowo.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Bobrowie, Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Bobrowie, Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo, sekretariat pok. nr 12, I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy Bobrowo

Paweł Klonowski

Załączone dokumenty
  zapytania i odpowiedzi IV (72.7kB) pobierz pokaż
  zapytania i odpowiedzi III (754.3kB) pobierz pokaż
  Informacja o zmianie treści SIWZ (157.9kB) pobierz pokaż
  zapytania i odpowiedzi II (312.8kB) pobierz pokaż
  II zmiana ogłoszenia (123kB) pobierz pokaż
  pytania i odpowiedzi (78.6kB) pobierz pokaż
  Ogłoszenie o zmianie zapisów SIWZ (38kB) pobierz pokaż
  Ogłoszenie o zmianie zapisów SIWZ (190kB) pobierz pokaż
  SIWZ (50.1kB) pobierz    
  Załącznik Nr 1 (31kB) pobierz pokaż
  Załącznik Nr 2 (28kB) pobierz pokaż
  Załącznik Nr 3 (27.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 4 (36kB) pobierz pokaż
  Załącznik Nr 5 (30kB) pobierz pokaż
  Załącznik Nr 6 (14.5kB) pobierz    
  Załącznik Nr 7 (19.4kB) pobierz    
  projekt umowy załącznik nr 8 (33.9kB) pobierz    
  Załącznik Nr 9 (27.5kB) pobierz pokaż
  Uchwały (5.2MB) pobierz    

Informację wytworzył: Agnieszka Trędowska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Agnieszka Trędowska, Data wprowadzenia: 2013-01-03 13:54:52, Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Trędowska, Data publikacji 2013-01-03 14:00:37, Ostatnia zmiana: 2013-01-14 09:51:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2997