Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bobrowie

Kolorowy pasek

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo

 

UWAGA II Zmiana treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia - PATRZ załączniki

Zmiana terminu składania ofert do dnia 15 stycznia 2013 r, godz. 10.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu
Gminy Bobrowo

Numer ogłoszenia: 4308 - 2013; data zamieszczenia: 03.01.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowo , 27, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 495-18-24, faks 056 495-18-10.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bobrowo.bip.net.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości z terenu Gminy Bobrowo. A. Ogólna charakterystyka Gminy Bobrowo w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów. 1. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Bobrowo wynosi około 6360. 2. Na terenie Gminy Bobrowo jest ok.2000 nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców, ok. 45 nieruchomości mieszane (tj. nieruchomości zamieszkałe na których jednocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza), ok. 20 podmiotów użyteczności publicznej, około 200 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tym nieruchomości mieszane i działalności jednoosobowe, oraz ok. 70 nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne -sezonowo (domki letniskowe). 3. Powierzchnia gminy -

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.31.00-7, 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca: a) będzie posiadał aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Gminie Bobrowo zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub zezwolenie Wójta Gminy Bobrowo zgodnie z art. 14 ustawy z 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. b) będzie posiadał numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495). c) będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. d) będzie posiadał zezwolenie na zbieranie odpadów oraz transport odpadów zgodnie z art. 28 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków, stosując formułę - spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę bądź usługi polegające na odbiorze selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości o łącznej wartości tych usług nie mniejszej niż 2.000.000,00PLN brutto. W przypadku wykonania usług, których wartość wyrażona jest w innej walucie niż PLN, walutę tę należy przeliczyć na PLN według kursu NBP na dzień opublikowano ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Kurs walut należy ustalać według tabeli kursów średnich walut obcych opublikowanego na stronie www.nbp.pl. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków, stosując formułę - spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Będzie dysponował bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Bobrowo lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo - transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne. Baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w: - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, - pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, - miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, - legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy powinny znajdować się także: - punkt bieżącej konserwacji, - punkt naprawy pojazdów, - miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. b) dysponuje co najmniej: 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. Pojazdy do odbioru odpadów muszą mieć zamontowaną kamerę, która umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości. c) Wykonawca dysponuje pojemnikami do gromadzenia na terenie nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia odpadów zgodnie z poniższym: - pojemniki o pojemności 1100 l do zbierania odpadów zmieszanych minimalnie 23 sztuki, tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych minimalnie 21 sztuk, szkła minimalnie 21 sztuk. - pojemniki o pojemności 240 l do zbierania odpadów zmieszanych minimalnie 115 sztuk, bioodpadów i odpadów zielonych minimalnie 1075 sztuk, tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych minimalnie 2165 sztuk, papieru i tektury minimalnie 15 sztuk, szkła minimalnie 2165 sztuk, - pojemniki o pojemności 120 l do zbierania odpadów zmieszanych minimalnie 2050 sztuki, Pojemniki muszą odpowiadać wymogom, o jakich mowa w pkt. C opisu przedmiotu zamówienia SIWZ. - Popiół oraz papier będą odbierane w workach, które zapewnia właściciel nieruchomości. d) Wykonawca musi posiadać oprogramowanie umożliwiające generowanie sprawozdań zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z aktualnymi licencjami na ww. oprogramowanie. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków, stosując formułę - spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Potwierdzeniem posiadania osob zdolnych do wykonania zamówienia będzie oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków, stosując formułę - spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Potwierdzeniem sytuacji ekonomiczno - finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia będzie oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków, stosując formułę - spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Gminie Bobrowo zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub zezwolenie Wójta Gminy Bobrowo zgodnie z art. 14 ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw. 2. Zaświadczenie o nadaniu numeru rejestrowego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495). 3. Zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z art. 26 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 4. Zezwolenie na zbieranie odpadów oraz transport odpadów zgodnie z art. 28 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 6. Załaczniki do oferty od 1 do 7. Załącznik nr 9 o ile dotyczy. 7. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika należy dołaczyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale bądż jego kopię poswiadczoną notarialnie, z treści którego wynikać bedzie zakres udzielonego umocowania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W zakresie wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany stawki opłaty z tytułu umieszczenia odpadów na składowisku określonej w art. 290 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska - nie więcej niż o 8 % kwoty wynagrodzenia brutto pozostałego do końca realizacji umowy za każde 50 % wzrostu stawki opłaty w stosunku do obowiązującej w dniu zawarcia umowy; b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto pozostałe do końca realizacji umowy - może wzrosnąć o zwiększoną wartość tego podatku ale nie więcej niż o 16 % ; 2. W zakresie zmiany częstotliwości odbioru odpadów, rodzaju i ilości frakcji odbieranych odpadów oraz ilości pojemników odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości w przypadku zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowo.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bobrowo.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Bobrowie, Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Bobrowie, Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo, sekretariat pok. nr 12, I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy Bobrowo

Paweł Klonowski

Załączniki

zapytania i odpowiedzi IV (72.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytania i odpowiedzi III (754.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o zmianie treści SIWZ (157.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytania i odpowiedzi II (312.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
II zmiana ogłoszenia (123kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pytania i odpowiedzi (78.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie zapisów SIWZ (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie zapisów SIWZ (190kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (50.1kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 1 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 (14.5kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 7 (19.4kB) Zapisz dokument  
projekt umowy załącznik nr 8 (33.9kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 9 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwały (5.2MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Trędowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Trędowska
Data wprowadzenia:2013-01-03 13:54:52
Opublikował:Agnieszka Trędowska
Data publikacji:2013-01-03 14:00:37
Ostatnia zmiana:2013-01-14 09:51:26
Ilość wyświetleń:3282
Urząd Gminy w Bobrowie
Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij